درباره بنا

خانه حاکم اصفهان به عظمت نصف جهان

این بنا از خانه‏ های اشرافی دوره صفویه محسوب می شود و در واقع بخشی از یک مجموعه عظیم مسکونی، اداری و نظامی بوده که به خاندان مشیرالملک از مستوفیان و مُنشیان دربار صفویه تعلق دارد. ایشان که نسب خود را به جابر بن عبد الله انصاری می رسانند، در دوره شاه عباس کبیر و به دستور وی، برای تصدی امور دیوانی از شیراز به اصفهان مهاجرت کرده و در آن سکنی گزیدند.

تاثیرگذار‏ترین چهره این خاندان میرزاحبیب الله مشیر الملک انصاری است. وی در سال 1257 ه .ق در اصفهان متولد شد و پس از تحصیل علم و فضل و کمال، به ویژه امور دیوانی و حساب و انشاء نزد میرزا علی جابری انصاری، پست های مختلفی را تصدی نمود و سرانجام به وزارت مسعود میرزا ظل السلطان، فرزند ارشد ناصر الدین شاه قاجار منصوب شد. در این دوره بواسطه درایت وی، قدرت ظل السلطان روز به روز فزونی گرفت تا جایی که عملا بر نیمی از ایران استیلاء یافت

181
سال
تجربه
زندگی

تجربه دیگران

آخرین اخبار همه اخبار