بازدید مدیران موزه ویکتوریا و آلبرت انگلیس

moshir on اکتبر 22, 2017

میتوان در خانه مشیرالملک عظمت معماری اسلامی را به خوبی مشاهده کرد و پتانسیل اقتصادی فراوانی دارد

بازدید خانم مویا کری و گروه همراه از بخش ایران موزه ویکتوریا  آلبرت انگلیس

شرح خبر

بازدید تیم موزه ویکتوریا البرت در طی سه ساعت برگزار و تاریخ و معماری خانه تاریخی مشیرالملک و همچنین آثار گنجینه میراث اسلامی شرح داده شد همچنین خانم مویا کری به بیان روابط دولت قاجار با دولت های اروپایی پرداخت و این خانه یکی از نشانه های ارتباط کشور ها با یکدیگر در آن زمان دانست.

تاریخ مملو از اتفاقات تلخ شیرین زندگی دیگران است یک از آنها تاریخ قاجار می باشد که شخصیت های مهمی چون امیر کبیر، مشیرالملک و …. در آن در راه دفاع از حق مظلوم فدا شده اند

مویا کریمدیر بخش ایران موزه ویکتوریا آلبرت انگلیس

در پایان این بازدید مدیران به تفاهم نظر در مورد نحوه ارائه آثار در گنجینه میراث اسلامی پرداختند

0 comments
Post a comment