ميرزا حبيب الله خان مشير الملك انصارى نام کامل
1280-1309 دوران
مشیرالملک مشیرالممالک مشیرالدوله لقب ها
 1275 زادروز
 اصفهان زادگاه
 1309 درگذشت
 اصفهان آرامگاه
پیش از
 چراغعلى نامی پس از
همسر
 عمارت مشیریه عمارت
 انصاری دودمان
 میرزا فتحعلی پدر
 ميرزا اسدالله خان وثيق الملك ميرزا عبد الله خان مشیرالممالک میرزا علی محمد خان دو دختر فرزندان
 اسلام دین
 شیعه مذهب

فرزند ميرزا فتحعلى، فرزند ميرزا موسى- ميرزا كوچك- فرزند ميرزا مصطفى، فرزند ميرزا ربيع، فرزند ميرزا رفيع، فرزند ميرزا نور الدين فرزند ميرزا صدر الدين فرزند ميرزا نظام الدين، فرزند ميرزا سلمان  فرزند ميرزا خواجه على، فرزند  خواجه ميرزا على

تولدش در سنه هزار و دويست و پنجاه و هفت. از طفوليت نزد پدر و عموى خود كه مباشر ديوان و معلم مکتب خانه و اديب بوده اند تحصيل نموده و تربيت شده، صاحب خط و داراى علم سياق و ماهر در فن حساب گشته، بر امثال و اقران تفوق جست. بنابراين از عهد طفوليت در دستگاه حكام به سررشتهدارى و پيشكارى مى پرداخته است.