اين بنا از خانه‏ های اشرافی دوره صفویه محسوب می شود و در واقع بخشی از یک مجموعه عظیم مسکونی، اداری و نظامی بوده که به خاندان مشیرالملک از مستوفیان و مُنشیان دربار صفویه تعلق دارد. ایشان که نسب خود را به جابر بن عبد الله انصاری می رسانند، در دوره شاه عباس کبیر و به دستور وی، برای تصدی امور دیوانی از شیراز به اصفهان مهاجرت کرده و در آن سکنی گزیدند.

تاثیرگذار‏ترین چهره این خاندان میرزاحبیب ا لله مشیر الملک انصاری است. وی در سال 1257 ه .ق در اصفهان متولد شد و پس از تحصیل علم و فضل و کمال، به ویژه امور دیوانی و حساب و انشاء نزد میرزا علی جابری انصاری، پست های مختلفی را تصدی نمود و سرانجام به وزارت مسعود میرزا ظل السلطان، فرزند ارشد ناصر الدین شاه قاجار منصوب شد. در این دوره بواسطه درایت وی، قدرت ظل السلطان روز به روز فزونی گرفت تا جایی که عملا بر نیمی از ایران استیلاء یافت.

از مشیر الملک یک یخچال سنتی و یک مدرسه در نزدیکی خانه اش و یک باغ در نزدیکی دروازه طوقچی اصفهان و برخی خدمات عمومی بجای ماند.

پس از درگذشت مشیر، خانه وی جهت استقرار کنسولگری پادشاهی پروس (که امروزه بخشی از آلمان، لهستان، روسیه، لیتوانی، دانمارک، بلژیک، جمهوری چک و سوئیس می‏باشد.) مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن توسط یکی از تجار اصفهان به نام حاج حسین چرمی و سپس حاج محمد سمائیان خریداری شد. در دوره تملک وی جنگ ایران و عراق درگرفت و پناهندگان خوزستانی در خانه سکنی گزیدند. در این دوران تزئینات بنا تا حد زیادی تخریب شد ولی با پایان جنگ تحمیلی و باز پس گیری خانه مسیر حیات آن ادامه یافت. سرانجام در سال 1370 توسط مالک، جهت سکونت به آیت الله حاج سید حسن امامی واگذار گردید لکن ایشان خانه را مرمت نموده و از آن جهت مصارف علمی و فرهنگی استفاده نمودند. از سال 1387 نیز تحت نظارت فرزند ایشان قرار گرفت و تا سال 1396 در سه مرحله، مرمت و بازسازی شده و در همان راستا مورد استفاده قرار گرفت.

[/vc_column][/vc_row]